Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 15.02.2024

Prijaté uznesenia na zasadnutí

obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 15.02.2024

 

Uznesenie č. 105/02/2024

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 106/02/2024

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Marcel Hintoš, Jozef Juhás, Roland Pelegrin

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 107/02/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní, berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 108/02/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní, berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2024 až 2026.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 109/02/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2024 podľa návrhu.

b) berie na vedomie rozpočet obce na roky 2025 – 2026.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 110/02/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní, schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 podľa návrhu:

  • TJ Družstevník Čečejovce – 14 500 €
  • Klub dôchodcov „Harangó“ – 1000 €
  • ZO Csemadok – 1500 € 
  • Reformovaná cirkev – 2 500 €
  • Rímskokatolícka cirkev – 5 500 €

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 111/02/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní, schvaľuje rozpočet sociálneho fondu na rok 2024 podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 112/02/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní, berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2023.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 113/02/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní, berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2023.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 114/02/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní, schvaľuje program Kultúrno-športového leta obce na rok 2024 podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 115/02/2024

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpeláciu poslancov.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

Uznesenie č. 116/02/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní, schvaľuje prevod hnuteľného majetku, ktorý bol obstarávaný v rámci projektu „Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce" do majetku rozpočtovej organizácie obce: ZŠ s MŠ Čečejovce podľa zoznamu.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš, Tamásová

 

V Čečejovciach, dňa 15.02.2024        

                                                         

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_15.02.2024

                           

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb