Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 17.06.2024

Prijaté uznesenia na zasadnutí

obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 17.06.2024

 

Uznesenie č. 125/06/2024

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 126/06/2024

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie bodu programu č. 4 Most pri Čečanke.

Hlasovanie:

Za:  Juhás, Pelegrin, Tamásová

Proti: L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Vranai, Zborai

Zdržal sa: Ballók

Neprítomní:

 

Uznesenie nebolo schválené 

 

Uznesenie č. 127/06/2024

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Dringuš, Marcel Hintoš, Tomáš Vranai.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 128/06/2024

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 129/06/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2023.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 130/06/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

a) schvaľuje celoročné́ hospodárenie obce Čečejovce obsiahnuté v tomto záverečnom účte
bez výhrad.

b) schvaľuje prevod prebytku vo výške 157 331,71 EUR do rezervného fondu obce.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 131/06/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje rozpočtové opatrenie č.7/2024 podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 132/06/2024

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje zámer zapojiť sa do výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom:

„Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií“,  kód výzvy: PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 133/06/2024

Obecné zastupiteľstvo pro prerokovaní schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2024

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 134/06/2024

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 135/06/2024

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie bod rôzne a diskusia.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

V Čečejovciach, dňa 17.06.2024        

                                                        

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_17.06.2024

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb