Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 17.06.2024

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 17.06.2024

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní

všetci  poslanci a že OZ je uznášaniaschopné.  Poslanci schválili program zasadnutia. Na návrh poslanca Ing. Jozefa Juhás starosta obce dal hlasovať ohľadom doplnenia programu zasadnutia OZ o bod č.4 Most pri Čečanke. Poslanci  neschválili doplnenie programu zasadnutia OZ.

Prítomná bola aj hlavná kontrolórka obce  Mgr. Jolana Kokardová.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Dringušová Edita

Overovatelia zápisnice:  Jozef Juhás, Jozef Ballók

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
 4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2023
 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2024
 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2024
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne a diskusia
 9. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Peter Dringuš, Marcel Hintoš, Tomáš Vranai

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 20.03.2024 a konštatoval, že uznesenia sú splnené.

 

K bodu 3. Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu

Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že návrh záverečného účtu bol zverejnený v zákonom stanovenom termíne, obsahuje predpísané náležitosti, je v predpísanej forme a je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ale hlavne obsahuje výsledok veľmi dobrého hospodárenia obce a preto odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k Záverečnému účtu obce za rok 2023.

 

K bodu 4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2023

Predseda finančnej komisie informoval poslancov, že komisia  prejednala  záverečný účet obce a nemala žiadne výhrady k jej schváleniu.  Obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce Čečejovce obsiahnuté v záverečnom účte za rok 2023 bez výhrad a zároveň schválilo prevod prebytku vo výške 157 331,71  € do rezervného fondu obce.

 

K bodu 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2024

Predseda finančnej komisie M. Hintoš rozobral návrh na schválenie rozpočtového opatrenia. V prípade bežných výdavkov sa jedná o úpravu rozpočtu o 10 000 Eur, ktoré sa použijú na opravu ciest na Seleške. Ide o miestne komunikácie, ktoré nadmerným zaťažením sú poškodené a je nutná oprava. Nakoľko cez Selešku kamiónmi prepravujú vyťažené drevo,  vynaložené náklady obce na opravu ciest budú refundované vlastníkmi lesov.

Kapitálové výdavky si vyžadujú úpravu rozpočtu z dôvodu realizácie projektov CIZS – prípravná a projektová dokumentácia, Kanalizácie obce – prípravná a projektová dokumentácia a realizácia detského ihriska na futbalovom ihrisku.

Ohľadom projektu CIZS - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Čečejovciach podal podrobné informácie poslanec Peter Dringuš. Zároveň navrhol prijať uznesenie a Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo zámer zapojiť sa do výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom: „Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií“.

Starosta obce doplnil, že uvedený projekt bol už prerokovaný s lekármi pôsobiacimi v našej obce, nakoľko nový projekt rieši a musí spĺňať podmienku prevádzkovania jednej ambulancie všeobecného lekára, jednej ambulancie pediatra, jednej ambulancie stomatológa a jednej ambulancie pre špecialistov, ktorí by sa mohli v ambulancii striedať.

 

K bodu 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2024

Hlavná kontrolórka obce predniesla  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na druhý polrok 2024, ktoré OZ po prerokovaní jednohlasne schválilo.

 

K bodu 7. Interpelácie poslancov

Jozef Juhás – dotazoval sa ohľadom prehodnotenia možnosti dokončenia chodníka na ul. Kostolnej.

Starosta obce- reagoval na dotaz s vysvetlením, že momentálne z finančného hľadiska dokončenie chodníka nie je prioritné pre obec, nakoľko obec plánuje investíciu na kanalizáciu obce ako aj na výstavbu CIZS v Čečejovciach. Zároveň poznamenal, že na výstavbu chodníka obec nemôže využiť žiadne dotácie resp. žiadny finančný príspevok, musí byť hradená z vlastných zdrojov.

P. Dringuš-potvrdil názor starostu obce, že pripravované projekty sú dôležitejšie pre celú obec.

M.Hintoš- doplnil, že chodník by sa mal dokončiť na ul. Buzickej, nakoľko výstavba chodníka sa ukončila pri rodinnom dome or.č. 94 v zákrute a križovatke ulíc Buzická a Hlavná.

L.Dringuš- sa vyjadril, že tiež navrhuje podporiť nové výzvy ako CIZS a kanalizáciu a s výstavbou chodníka navrhuje počkať.

T.Vranai- podporil názor, že výstavba chodníka na ul. Kostolnej nie je prioritná.

 

K bodu 8. Rôzne a diskusia

Starosta obce informoval poslancov, že  obec má možnosť získať CYKLOODPOČÍVADLO cez projekt, ktorý financuje Košický samosprávny kraj. Stavba je riešená dodávateľsky. Obec má za úlohu navrhnúť vhodné verejné priestranstvo vo vlastníctve obce. Podľa výberových kritérií starosta navrhuje verejné priestranstvo pri križovatke ulíc Hlavná a Buzická, pri brehu potoka vedľa  domu p. Alexandra Bimba (ul. Hlavná č. 16) oproti rodinnému domu na ul. Buzická 94.

Cykloodpočívadlo zo strany obce by si vyžadovalo iba následnú údržbu a starostlivosť a po niekoľkých rokoch by prešla do vlastníctva obce.

Poslanci navrhli ešte zvážiť výber miesta osadenia cykloodpočívadla, navrhovali by priestranstvá v hornej časti obce resp. v okolí ulice Košická alebo využiť existujúce parkoviská.

Ďalej informoval starosta obce o voľbe riaditeľa ZŠsMŠ v Čečejovciach. Nakoľko výberové konanie zo dňa 14.05.2024 nebolo úspešné, vyhlásil  druhé kolo výberového konania, ktoré sa bude konať 21. júna 2024.

Na zasadnutí bol prítomný p. Peter Litvák, bytom ul. Košická 35. Vystúpil s požiadavkou  odstránenia stavebného odpadu (betón) na autobusovej zastávke na ul. Paňovskej a zároveň prečistenia a prehĺbenia rigolov, ktoré odôvodňuje tým, že má zatopenú záhradu.

Starosta odpovedal na žiadosť p. Litváka, že dal prísľub o odstránení stavebného odpadu p. Litvákovej do konca mája 2024 avšak z dôvodu nepriaznivého počasia resp. veľmi daždivého počasia sa posunuli zemné práce na futbalovom ihrisku, kde bude pracovať bager, ktorý odstráni spomínaný stavebný odpad. Vyzdvihol skutočnosť, že momentálne zo zaplavenými záhradami, dvormi a dokonca rodinnými domami zápasia viacerí obyvatelia obce. Poznamenal, že taký istý problém s odvodnením dažďovej vody majú aj obyvatelia ul. Východnej, na ktorý upozornila rodina Götzová.     

 

K bodu 9. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Tomáš Vranai prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady. Starosta obce sa poďakoval za účasť na zasadnutí OZ a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Dringušová Edita

 

Overovatelia zápisnice:

Jozef Juhás

Jozef Ballók

 

V Čečejovciach dňa  17.06.2024                                                                   

                                                                  Mgr. Lukáš Macák

                  starosta obce

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce_17.06.2024

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb